VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Các Vua 22:27; Sáng-thế Ký 37:20; 1 Phi-e-rơ 5:12
John Bevere
C:5/21/2015; 338 xem
Xem lần cuối 5/4/2021 19:2:28
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 11:4; Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:12; 1 Phi-e-rơ 5:7
Floyd Mc Clung
C:5/5/2011; P: 2/23/2021; 943 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 9:8:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 4:37-40; 1 Phi-e-rơ 5:7
Bayless Conley
C:6/2/2016; 311 xem
Xem lần cuối 5/3/2021 21:40:44
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4; 1 Phi-e-rơ 5:5-12; Hê-bơ-rơ 12:12-15
John Bevere
C:6/25/2015; 344 xem
Xem lần cuối 5/4/2021 1:24:34
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:6; 1 Phi-e-rơ 5:7
Rick Warren
C:12/19/2018; P: 1/1/2020; 314 xem
Xem lần cuối 5/5/2021 12:11:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 5:2-3
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/29/2017; 159 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 11:46:29
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:12; 1 Phi-e-rơ 5:8-9; Mác 11:23
Kenneth Hagin
C:9/29/2017; 218 xem
Xem lần cuối 5/3/2021 11:46:2
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:16; 1 Phi-e-rơ 5:9
Rick Warren
C:4/7/2018; P: 3/18/2020; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 2:43:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:12; 2 Cô-rinh-tô 1:21-22; Ê-sai 41:10
Rick Warren
C:3/27/2021; 78 xem
Xem lần cuối 5/5/2021 20:19:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/28/2019; 210 xem
Xem lần cuối 4/28/2021 11:24:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 5

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm