VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ca-thương 2:19; Gióp 1:20
Rick Warren
C:3/15/2019; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3.42 phút
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 9:27; 1 Cô-rinh-tô 10:23-24; Hê-bơ-rơ 12:2-3; Giu-đe 1:21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/14/2019; 53 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 0:27:41
Đọc  Chia sẻ
C. Peter Wagner
C:3/16/2019; 28 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 8:16:27
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17; Hê-bơ-rơ 10:39
M. Jeudi
C:3/14/2019; 41 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:24:55
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/11/2019; 32 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 7:16:15
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/8/2019; 57 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 13:3:40
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2019; 31 xem 1 lưu
Xem lần cuối 21.77 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 68 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 11:9:25
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Ê-sai 43:18-19
Joyce Meyer
C:3/7/2019; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 5:43:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm