VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 4:10; 1 Cô-rinh-tô 4:18; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 24:35
Ulf Ekman
C:7/11/2015; P: 10/11/2020; 427 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 19:32:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:44-45; Hê-bơ-rơ 12:3
Jim Liebelt
C:2/26/2015; P: 10/11/2020; 407 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 10:13:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:4; Công-vụ các Sứ-đồ 4:8
Marilyn Hickey
C:4/26/2012; P: 10/7/2020; 558 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 0:42:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6
Vernon McGee
C:8/15/2012; P: 10/7/2020; 486 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 19:33:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/29/2015; P: 10/5/2020; 560 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 0:43:35
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-7
Charles Stanley
C:9/29/2011; P: 10/5/2020; 493 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 23:25:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Bill Bright
C:7/13/2017; P: 10/11/2020; 263 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 20:49:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 16:8a; 1 Cô-rinh-tô 2:14-15
Bill Bright
C:1/19/2012; P: 10/5/2020; 489 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 13:9:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:54-58
James MacDonald
C:1/16/2011; P: 10/7/2020; 382 xem
Xem lần cuối 10/20/2020 0:46:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19; Châm-ngôn 3:5; Thi-thiên 118:8; Thi-thiên 37:5; Rô-ma 12:12
M. Jeudi
C:12/26/2013; P: 9/27/2020; 638 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 9:6:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 363  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm