VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Mùa Xuân Trong Thơ Thanh Hữu

Thi-thiên 37:5; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/14/2018; P: 1/14/2019; 39 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 21:17:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lo Lắng Không Giúp Được Gì, Đừng Lãng Phí Thời Gian

Phi-líp 4:6; Ma-thi-ơ 6:34
Rick Warren
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 78 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 17:20:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Tiếp Trợ

Thi-thiên 121:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2019; 13 xem
Xem lần cuối 30.97 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2018

Hiệp Châu
C:1/15/2018; P: 1/15/2019; 12 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 19:16:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Huyền Thoại Về Tiền Bạc

1 Ti-mô-thê 6:10
Bill Bright
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 63 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 3:8:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Bước Để Đưa Ra Quyết Định Khôn Ngoan

Thi-thiên 28:26
Rick Warren
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:26:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 41 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 12:26:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới, Nói Chuyện… Quyền Lực

Thi-thiên 8:1; Thi-thiên 147:4-5; Khải-huyền 1:17b-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 17:22:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Quê Hương

Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2018; P: 1/7/2019; 59 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 7:13:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tên Mới

Sáng-thế Ký 32:28
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/8/2019; 45 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 15:17:7
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm