VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Sáng-thế Ký 18:25; Gióp 12:10; Gióp 30:23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/19/2021; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 6:21:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 5:19; Giăng 11:3-6
John Bevere
C:10/18/2021; 40 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 11:16:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:4; Ha-ba-cúc 2:3
Rick Warren
C:10/18/2021; 50 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 6:22:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-17
Nicky Gumbel
C:11/9/2012; P: 8/26/2021; 542 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 2:49:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 10:10
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/1/2021; 471 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 3:1:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 13:11; Giăng 14:27; Sáng-thế Ký 13:14-17
Joyce Meyer
C:4/23/2011; P: 8/23/2021; 578 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 20:4:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:1; 1 Cô-rinh-tô 15:8; Công-vụ các Sứ-đồ 22:17-18; Công-vụ các Sứ-đồ 23:11
C. Peter Wagner
C:4/17/2014; P: 4/3/2021; 1964 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 4:19:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 9/6/2021; 398 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 3:50:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:3; Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26; Ma-thi-ơ 9:1-8
M. Jeudi
C:11/6/2014; P: 9/2/2021; 484 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 15:21:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/8/2021; 413 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 14:37:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 388  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm