VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/30/2018; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:28:0
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:7/9/2017; 285 xem
Xem lần cuối 2/12/2019 10:10:49
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 20:17:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:37; Sáng-thế Ký 11:6; Mác 9:23; Thi-thiên 37:4; Hê-bơ-rơ 11:27
Ulf Ekman
C:12/11/2014; 754 xem
Xem lần cuối 36.30 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:4; Mác 8:36
Rick Warren
C:8/23/2018; 100 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 12:50:17
Đọc  Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:5
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/27/2016; P: 9/8/2016; 423 xem
Xem lần cuối 2/2/2019 2:48:19
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/5/2019 1:15:18
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 4:1-6
M. Jeudi
C:8/27/2015; 620 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 19:44:23
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 3:9-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/11/2018; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:53:52
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1298 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 21:38:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 291  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm