VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-phê-sô 4:22-24; Phi-líp 4:13
Bạch-Tuyết
C:1/23/2019; P: 10/1/2021; 151 xem
Xem lần cuối 10/25/2021 20:30:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:27
Rick Warren
C:7/13/2017; P: 9/6/2021; 299 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:44:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19; Cô-lô-se 4:6
Châu Sa
C:4/13/2021; P: 10/6/2021; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 17:32:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Smalley Online
C:10/2/2011; P: 4/10/2021; 1176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 20:2:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 3
M. Jeudi
C:8/28/2014; P: 5/26/2021; 885 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 10:32:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 59:2; Giăng 1:12; Giăng 4:24
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 6/18/2021; 739 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 12:7:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:16; Thi-thiên 119:16,89; Truyền-đạo 3:5; Giăng 1:35b
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 8/4/2021; 420 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 17:44:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 3:6; Thi-thiên 119:89
Kenneth Hagin
C:12/10/2015; P: 7/21/2021; 549 xem 2 lưu
Xem lần cuối 21.11 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Dũng
C:7/12/2010; P: 7/14/2021; 581 xem
Xem lần cuối 10/25/2021 12:43:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Châu An Phước
C:7/12/2010; P: 7/3/2021; 640 xem
Xem lần cuối 10/25/2021 7:48:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 388  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm