VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 12:24
Rick Warren
C:9/27/2018; 78 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 18:56:55
Đọc  Chia sẻ
Christianity Today
C:10/3/2011; 1219 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 4:25:47
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Neil Anderson
C:8/11/2016; 422 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 18:23:50
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2018; 102 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 21:18:52
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 5:3; Ma-thi-ơ 4:4; Thi-thiên 51:10; Thi-thiên 143:8; Thi-thiên 131:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/10/2018; 77 xem
Xem lần cuối 3/4/2019 9:6:45
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 38 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:22:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 67 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 19:34:56
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 168 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:44:41
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:3/23/2000; 2961 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:34:21
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:9/29/2010; 1165 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 16:29:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  18 / 292  Tiếp  Cuối

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm