VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Khải-huyền 2:1-7
M. Jeudi
C:2/28/2019; 42 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 21:58:20
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:5
Rick Warren
C:2/7/2019; 101 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 10:52:30
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/20/2019; 51 xem
Xem lần cuối 3/13/2019 15:55:37
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118: 6-9; Thi-thiên 20:7-8; Thi-thiên 84:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/17/2019; 50 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 4:22:42
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 4:23; Rô-ma 7:22-23
Rick Warren
C:2/15/2019; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 10:40:6
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 150:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/6/2019; 32 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 15:55:41
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:8-11
M. Jeudi
C:3/6/2019; 32 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 18:32:1
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:4-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/18/2019; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 2:35:52
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14680 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 20:58:51
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2019; 93 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 2:56:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm