VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Mùa Xuân Đến, Suy Nghĩ Tản Mạn Về Ngũ Phúc Lâm Môn

Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/5/2017; 104 xem
Xem lần cuối 2/11/2017 4:13:23
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (Phần 1: Ma Quỉ)

Ê-phê-sô 6:12
Billy Graham
C:1/5/2017; 124 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 7:38:42
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Bốn Lý Do Tại Sao Bạn Không Nên Lo Lắng

Ma-thi-ơ 6:25-30; Phi-líp 4:19
Rick Warren
C:12/15/2016; 176 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 6:3:3
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tại Sao Bạn Làm Điều Mà Bạn Không Muốn

Giăng 8:32; Rô-ma 7:15-18
Rick Warren
C:1/12/2017; 99 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 19:53:16
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thời Gian

Giô-suê 1:5b; Giô-suê 1:8
VPNS
C:1/1/2017; P: 12/29/2016; 113 xem
Xem lần cuối 2/12/2017 20:7:30
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tại Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh

2 Cô-rinh-tô 5:14; Phi-líp 4:6-7; Lê-vi Ký 23:3a; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46
Rick Warren
C:11/3/2016; 266 xem
Xem lần cuối 2/17/2017 22:10:25
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Chân Trời Mới 1/2017

VPNS
C:1/17/2017; 83 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 20:44:39
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Đấng Đáng Ngợi Khen

Nê-hê-mi 9:5
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/27/2016; P: 9/8/2016; 367 xem
Xem lần cuối 2/8/2017 11:41:44
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Châm-ngôn và Ngạn-ngữ

Hiệp Châu
C:3/23/2000; 14626 xem
Xem lần cuối 2/8/2017 16:58:37
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Thập Tự Giá Minh Chứng Giá Trị Của Bạn Thế Nào

1 Phi-e-rơ 2:4
Rick Warren
C:1/27/2017; 54 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 7:21:29
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  3 / 231  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm