VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa

Giê-rê-mi 29:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/5/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 23:32:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Vâng Lời Dẫn Đến Bình An

Phi-líp 4:6-7; 1 Cô-rinh-tô 14:33
Rick Warren
C:7/19/2018; 123 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xem Diễn Hành

Ma-thi-ơ 21:9-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/12/2018; 64 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Đi Trong Đức Tin

2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 999 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phúc Âm Không Đầy Đủ

Lu-ca 6:46; Ma-thi-ơ 7:21-23; Cô-lô-se 1:28
John Bevere
C:10/18/2018; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Phước Hạnh

Thi-thiên 23:6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/28/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:39:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ảnh Hưởng Của Lời Nói

Gia-cơ 3:9-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/11/2018; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Công Việc Và Giá Trị là Hai Điều Khác Nhau

Truyền-đạo 4:4; Mác 8:36
Rick Warren
C:8/23/2018; 94 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đang chờ Chúng Ta Trồng Một Hạt Giống

Giăng 12:24
Rick Warren
C:9/27/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khả Năng Lớn Nhất Của Chúng Ta Là Gì?

Ê-phê-sô 5:15
Rick Warren
C:8/16/2018; 98 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:49:49
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm