VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Sự Mắt Chưa Thấy

1 Cô-rinh-tô 2:4-10; Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Ulf Ekman
C:7/22/2017; 4 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 9:43:23
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Sự Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:7/22/2017; 3 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 9:34:6
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Thiên Chức

Sáng-thế Ký 1:26-28
M. Jeudi
C:7/22/2017; 3 xem
Xem lần cuối 7/23/2017 9:45:25
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đấng Vô Song

1 Sa-mu-ên 2:2
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/19/2017; 20 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 9:46:2
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Tình Thương Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

Rô-ma 7:14-25
Bill Bright
C:7/13/2017; 60 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 19:6:5
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

Châm-ngôn 3:27
Rick Warren
C:7/13/2017; 71 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 19:3:33
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đủ Rồi

2 Cô-rinh-tô 12:9
M. Jeudi
C:7/13/2017; 46 xem
Xem lần cuối 7/21/2017 15:22:19
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Đi Tìm Hạnh Phúc

Bạch-Tuyết
C:7/13/2017; 48 xem
Xem lần cuối 7/21/2017 16:36:22
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Danh Nữ Truyền Giáo – Wilhelmina "Minnie" Vautrin (1886 - 1941)

Giăng 15:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/10/2017; P: 7/12/2017; 19 xem
Xem lần cuối 7/19/2017 21:22:1
Đọc  Nhắn Tin
Summer Photo

Nếp Sống Mới Thu 2017

Hiệp Châu
C:7/9/2017; 49 xem
Xem lần cuối 7/22/2017 21:14:3
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 241  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm