VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 17:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/4/2020; 15 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 13:17:8
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32; Gia-cơ 5:7-8
VPNS
C:12/1/2020; P: 12/3/2020; 62 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 16:38:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 5:17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13; Đa-ni-ên 6:3
John Bevere
C:11/29/2020; 43 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 16:35:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:34
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/28/2020; 51 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 16:55:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 2:17; Gióp 23: 9-10, 13-14
Rick Warren
C:11/28/2017; P: 11/28/2020; 57 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 3:1:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
M. Jeudi
C:11/20/2011; P: 11/26/2020; 414 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 4:30:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Kim Hân
C:11/30/2014; P: 11/26/2020; 359 xem
Xem lần cuối 12/2/2020 23:7:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 108:1-3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/14/2016; P: 11/26/2020; 218 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 18:4:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 12:30; Thi-thiên 18:46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:7/22/2015; P: 11/25/2020; 319 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 7:0:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:29; Giăng 8:7; Ma-thi-ơ 7:1-2; Thi-thiên 19:14
GDNT
C:1/16/2011; P: 11/22/2020; 411 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 7:1:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 367  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm