VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Hê-bơ-rơ 11:27; Ma-thi-ơ 9:29B
Rick Warren
C:10/7/2016; P: 9/27/2020; 281 xem
Xem lần cuối 10.79 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-17; Tít 3:5
Mục-vụ Môn-đồ
C:4/21/2016; P: 9/27/2020; 259 xem
Xem lần cuối 45.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:19; Châm-ngôn 3:5; Thi-thiên 118:8; Thi-thiên 37:5; Rô-ma 12:12
M. Jeudi
C:12/26/2013; P: 9/27/2020; 591 xem
Xem lần cuối 45.76 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Khải-huyền 1:20; Ma-thi-ơ 5:16
Claudio Freidzon
C:6/24/2011; P: 9/27/2020; 458 xem
Xem lần cuối 45.67 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 27:3; Giê-rê-mi 5:22; Lu-ca 13:3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/26/2020; 21 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 16:11:31
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 1:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/26/2020; 17 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 21:48:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-11; Thi-thiên 27:14; 2 Cô-rinh-tô 4:17
John Bevere
C:9/25/2020; 17 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 22:5:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:12-13
Rick Warren
C:9/25/2020; 33 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 22:9:33
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/25/2020; 24 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 17:33:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 23:4-5; 1 Ti-mô-thê 6:10
Bạch-Tuyết
C:9/25/2020; 39 xem
Xem lần cuối 9/26/2020 23:50:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 362  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm