VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Xem Diễn Hành

Ma-thi-ơ 21:9-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/12/2018; 19 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 7:55:13
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Bill Bright
C:10/11/2018; 38 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 7:35:44
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cải Tiến Chúng Ta Từng Bước Một

Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:10/11/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 7:59:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Kính Mến

1 Sử-ký 28:0-29:0
M. Jeudi
C:10/11/2018; 20 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 18:48:33
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Cần Dùng Nó

Lu-ca 19:29-35
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/11/2018; 27 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 7:32:16
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Hầu Việc Chúa

E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2018; 27 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 7:29:47
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thái Độ Mới (II)

Thi-thiên 42:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/9/2018; 22 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 7:27:7
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Là Quý Nhất

Phi-líp 3:8
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/8/2018; 15 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 5:4:30
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Thái Độ Mới (I)

Thi-thiên 42:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/8/2018; 24 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 8:1:49
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tìm Kiếm Chúa

Giê-rê-mi 29:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/5/2018; 47 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 2:30:18
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 277  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm