VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Rô-ma 10:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 13 xem
Xem lần cuối 4/13/2021 16:4:28
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:19; Cô-lô-se 4:6
Châu Sa
C:4/13/2021; 11 xem
Xem lần cuối 4/13/2021 16:45:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 90:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2021; 15 xem
Xem lần cuối 4/13/2021 16:11:24
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Châu Sa
C:4/13/2021; 12 xem
Xem lần cuối 17.64 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:9; Sáng-thế Ký 5:21; Sáng-thế Ký 5:25-27
Adrian Rogers
C:6/9/2016; P: 4/13/2021; 294 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 17:0:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 11:5
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/20/2018; P: 4/12/2021; 119 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 16:46:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2-3
M. Jeudi
C:9/11/2014; P: 4/12/2021; 712 xem
Xem lần cuối 4/13/2021 16:5:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/1/2019; P: 4/12/2021; 125 xem
Xem lần cuối 4/13/2021 16:26:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ô-sê 4:6
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/12/2018; P: 4/11/2021; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 1:28:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Greg Smalley
C:10/2/2011; P: 4/11/2021; 912 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2021 7:32:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 376  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm