VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Người Công Bình

Ma-thi-ơ 22:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/4/2018; P: 7/21/2018; 18 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.50 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (3)

Ma-thi-ơ 8:20
Loren Cunningham
C:7/19/2018; 21 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 23:12:38
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sự Vâng Lời Dẫn Đến Bình An

Phi-líp 4:6-7; 1 Cô-rinh-tô 14:33
Rick Warren
C:7/19/2018; 39 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10.58 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Người Công Bình

Thi-thiên 34:19; Mác 4:35-41
M. Jeudi
C:7/19/2018; 24 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 21:26:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Làm Lành

Công-vụ các Sứ-đồ 10:38
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/18/2018; 18 xem
Xem lần cuối 7/20/2018 23:27:19
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tin Nên Nói

2 Cô-rinh-tô 4:13; Thi-thiên 116:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:6/28/2018; P: 7/13/2018; 22 xem
Xem lần cuối 7/21/2018 11:35:54
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chiến Thắng Trên Mọi Lãnh Vực (2)

Sô-phô-ni 3:17
Loren Cunningham
C:7/12/2018; 42 xem
Xem lần cuối 7/20/2018 23:49:31
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tập Trung Vào Những Gì Không Thấy

2 Cô-rinh-tô 4:18; Giê-rê-mi 31:3; Truyền-đạo 3:11
Rick Warren
C:7/12/2018; 52 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 23:35:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chọn Đúng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19-20
M. Jeudi
C:7/11/2018; 49 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 16:17:47
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đôi Mắt

Bạch-Tuyết
C:7/9/2018; 64 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 22:16:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 266  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm