VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 46:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/18/2021; 46 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 10:51:23
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:22; Rô-ma 12:1; 1 Ti-mô-thê 2:9-10; 1 Phi-e-rơ 3:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 14 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 10:48:42
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7; Giăng 14:6; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 17 xem
Xem lần cuối 41.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24; 1 Ti-mô-thê 6:10; Lu-ca 16:11
Loren Cunningham
C:1/17/2020; P: 1/17/2021; 25 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 12:16:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:12
Rick Warren
C:1/17/2020; P: 1/17/2021; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 39.29 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9; Thi-thiên 1:3; Sáng-thế Ký 4:11-12
John Bevere
C:1/2/2016; P: 1/12/2021; 655 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 12:3:37
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3; Mác 4:26; Ga-la-ti 5:22
Witness Lee
C:10/22/2015; P: 1/12/2021; 300 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 23:13:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:7; Ê-sai 1:19; Giăng 15:8
Paul Chase
C:4/19/2012; P: 1/12/2021; 529 xem
Xem lần cuối 59.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 8:36-37; Rô-ma 4:23-25
Bill Bright
C:1/16/2011; P: 1/12/2021; 728 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 12:4:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lê-vi Ký 22:31; Gia-cơ 1:22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:1/11/2021; 55 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 6:23:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 370  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm