VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 60 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 6:20:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 72 xem 3 lưu
Xem lần cuối 13.15 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Gia Đình Hạnh Phúc

Châm-ngôn 5
M. Jeudi
C:2/15/2018; 42 xem
Xem lần cuối 2/19/2018 7:28:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tội Lỗi Sanh Ra Sự Chết

Gia-cơ 1:15
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/9/2018; P: 2/12/2018; 22 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 2:13:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới, Nói Chuyện... Kiêng Cữ Ngày Tết

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/11/2017; P: 2/12/2018; 99 xem
Xem lần cuối 2.52 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 48 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 1:7:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 10:36:12
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khôn Ngoan Nhu Mì

Châm-ngôn 9:10; Gia-cơ 3:13-18
M. Jeudi
C:2/7/2018; 46 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 1:10:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khoe Về Trí Khôn

Giê-rê-mi 9:24
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/2/2018; P: 2/5/2018; 37 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 1:11:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo

Thi-thiên 119:67
John Bevere
C:2/1/2018; 63 xem
Xem lần cuối 2/18/2018 4:3:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm