VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Chiến Thắng Ma Quỉ

2 Cô-rinh-tô 10:4; Lu-ca 10:20
Reinhard Bonnke
C:5/24/2018; 33 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 23:43:5
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tập Trung Thay Đổi Cuộc Sống

Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:5/24/2018; 35 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 3:58:51
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Được Sai Đi

Mác 3:14; Ma-thi-ơ 10:1-15
M. Jeudi
C:5/23/2018; 24 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 13:31:37
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Hai Đại Dương Gặp Gỡ

2 Cô-rinh-tô 5:17; 2 Cô-rinh-tô 6:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/19/2018; P: 5/21/2018; 24 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:57:28
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Cảm Thấy Như Là Ý Chúa

Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 41 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 12:28:25
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Đức Chúa Trời Biết Nhu Cầu Chúng Ta

Ga-la-ti 6:9; Ma-thi-ơ 6:8; Ma-thi-ơ 10:40-42
Rick Warren
C:5/19/2018; 44 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:57:49
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tự Chọn

Lu-ca 10:38-42
M. Jeudi
C:5/16/2018; 27 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:57:53
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Phước Lành – Giàu Có

Châm-ngôn 10:22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/20/2018; P: 5/16/2018; 24 xem
Xem lần cuối 5/25/2018 12:58:1
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tự Do Về Tài Chánh

Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 12:58:15
Đọc  Chia sẻ
Spring Photo

Tha Thứ Vì Bạn Được Tha Thứ

Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:5/10/2018; 61 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 12:58:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 262  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm