VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lê Ái Huệ
C:4/1/2002; P: 7/27/2021; 403 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 15:38:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 126:5-6
Kim Hân
C:12/4/2014; P: 7/27/2021; 664 xem
Xem lần cuối 30.51 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/12/2010; P: 7/27/2021; 657 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 19:12:42
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 1:12; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/26/2021; 27 xem
Xem lần cuối 56.84 phút
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:30-34
Bayless Conley
C:7/14/2016; P: 7/26/2021; 345 xem
Xem lần cuối 59.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
M. Jeudi
C:7/28/2016; P: 7/26/2021; 262 xem
Xem lần cuối 10.46 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mi-chê 5:1; Giăng 6:32-35; Giăng 14:6; Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/23/2021; 54 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 1:24:49
Đọc  Chia sẻ
E-xơ-ra 7:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/10/2018; P: 7/23/2021; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 8:14:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:7/14/2015; P: 7/23/2021; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/28/2021 8:58:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 26:7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/23/2021; 44 xem
Xem lần cuối 7/28/2021 5:6:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 383  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm