VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
1 Giăng 1:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/16/2021; 375 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 17:34:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Bạch-Tuyết
C:8/14/2016; P: 10/15/2021; 119 xem
Xem lần cuối 29.95 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/15/2021; 367 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 15:45:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 530 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 15:34:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:4
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/14/2021; 358 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 14:51:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 688 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 15:42:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/13/2021; 372 xem
Xem lần cuối 30.12 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châu Sa
C:10/13/2021; 64 xem
Xem lần cuối 50.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 9:23-24; Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 8:32; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2021; 31 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 17:37:40
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 334 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 14:54:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 388  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm