VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 5:17; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13; Đa-ni-ên 6:3
John Bevere
C:11/29/2020; 14 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 15:28:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:34
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/28/2020; 34 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:33:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 2:17; Gióp 23: 9-10, 13-14
Rick Warren
C:11/28/2017; P: 11/28/2020; 22 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 17:22:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:2
M. Jeudi
C:11/20/2011; P: 11/26/2020; 405 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 20:24:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Kim Hân
C:11/30/2014; P: 11/26/2020; 356 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 14:29:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 108:1-3
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/14/2016; P: 11/26/2020; 216 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 6:44:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 12:30; Thi-thiên 18:46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:7/22/2015; P: 11/25/2020; 316 xem
Xem lần cuối 2.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:29; Giăng 8:7; Ma-thi-ơ 7:1-2; Thi-thiên 19:14
GDNT
C:1/16/2011; P: 11/22/2020; 405 xem
Xem lần cuối 32.70 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:18b; Lu-ca 5:17-26
Rick Warren
C:6/25/2017; P: 11/22/2020; 204 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 20:25:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14; Gióp 37:23-24
GDNT
C:1/16/2011; P: 11/22/2020; 1139 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:3:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 367  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm