VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ma-thi-ơ 6:19-20
Châu Sa
C:10/21/2021; 99 xem
Xem lần cuối 15.25 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:62; Lu-ca 9:62; 1 Cô-rinh-tô 10:23
Rick Warren
C:9/29/2016; P: 10/21/2021; 462 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2022 5:24:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 90:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2021; 445 xem
Xem lần cuối 8.45 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 2:2-3
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/20/2021; 391 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2022 11:48:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:25; Gióp 12:10; Gióp 30:23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/19/2021; 70 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.25 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/19/2021; 428 xem
Xem lần cuối 19.61 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 5:19; Giăng 11:3-6
John Bevere
C:10/18/2021; 94 xem
Xem lần cuối 38.30 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:4; Ha-ba-cúc 2:3
Rick Warren
C:10/18/2021; 111 xem
Xem lần cuối 1/25/2022 20:44:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 9:23
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/18/2021; 359 xem
Xem lần cuối 1/23/2022 5:13:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 11:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/17/2021; 126 xem
Xem lần cuối 1/25/2022 2:24:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  22 / 393  Tiếp  Cuối

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm