VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Giăng 12:31-32
Terry Law
C:1/16/2011; P: 8/5/2020; 389 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 18:29:10
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 29 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 23:7:22
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:49; Thi-thiên 130:6
VPNS
C:8/1/2020; P: 7/31/2020; 34 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 5:1:42
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:15-20; Giăng 14:16
Ulf Ekman
C:4/24/2014; P: 7/31/2020; 412 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 11:0:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 1:5; Châm-ngôn 20:5
John Bevere
C:7/31/2020; 68 xem
Xem lần cuối 9/18/2020 20:1:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 43:2
Rick Warren
C:7/31/2020; 70 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 0:55:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:25-32
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/30/2020; 52 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 0:54:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 49:13
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/29/2020; P: 7/30/2020; 50 xem
Xem lần cuối 9/17/2020 0:54:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:22
Charles Stanley
C:7/11/2015; P: 7/28/2020; 525 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 11:10:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:23; Phi-líp 4:19; Thi-thiên 37:4
Charles Stanley
C:1/5/2012; P: 7/28/2020; 461 xem
Xem lần cuối 9/9/2020 12:46:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 361  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm