VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/1/2019; 74 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 3:5:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 52 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 21:29:53
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 20:4; Thi-thiên 21:2; Thi-thiên 37:4; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/29/2018; 111 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 4:43:17
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:3
John Bevere
C:12/28/2018; 59 xem
Xem lần cuối 3/18/2019 19:46:10
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 116 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 4:58:44
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 5:18:46
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 19:21; Châm-ngôn 16:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/26/2018; 46 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 4:47:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/23/2018; 37 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 8:23:5
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:7-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/22/2018; 45 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 21:48:54
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 29 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 18:44:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 291  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm