VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nếp Sống Mới Xuân 2016

Hiệp Châu
C:1/8/2016; 264 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 12:19:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sống Chân Thật

Châm-ngôn 24:17;
M. Jeudi
C:9/20/2017; 76 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 12:12:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Thế Nào Để Liên Hệ Tốt Hơn với Người Khác

NCF Psychology For Living
C:10/2/2011; 927 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 12:9:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dùng Giác Quan Để Tìm Gặp Chúa

Whitney Von Lake Hopler
C:1/16/2011; 347 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:58:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nguồn Tiếp Trợ

Thi-thiên 121:1-2
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2019; 32 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:56:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Sứ (Phần 1)

Hê-bơ-rơ 12:12
Wesley Duewel
C:2/23/2017; 139 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:54:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đem Vào Kho

Ma-la-chi 3:8-10
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 11/24/2015; 250 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:42:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biến Đổi Và Biến Hóa

Rô-ma 12:2; Xuất Ê-díp-tô Ký 2:0-4:0; Dân-số Ký 12:3
Joyce Meyer
C:8/28/2014; 329 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:40:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 33:12; Sáng-thế Ký 12:1-3
M. Jeudi
C:1/9/2014; 402 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:34:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

Khải-huyền 7:17
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:9/16/2017; P: 9/21/2017; 46 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 11:31:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm