VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 5:38-39; Công-vụ các Sứ-đồ 26:14-15; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/8/2020; 105 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 5:47:55
Đọc  Chia sẻ
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 1:8:42
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Bạch-Tuyết
C:1/27/2020; 33 xem
Xem lần cuối 2/21/2020 10:32:16
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 68 xem
Xem lần cuối 3/13/2020 13:12:2
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:2-3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/22/2020; 83 xem
Xem lần cuối 3/31/2020 7:32:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 1; Thi-thiên 23; Thi-thiên 90; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2020; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2020 6:14:47
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2020; 95 xem
Xem lần cuối 3/30/2020 12:13:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:1/14/2020; 80 xem
Xem lần cuối 3/21/2020 11:30:46
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/12/2020; 100 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/14/2020 12:6:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
M. Jeudi
C:1/9/2020; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 18:30:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm