VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 5:38-39; Công-vụ các Sứ-đồ 26:14-15; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/8/2020; 124 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 7:50:36
Đọc  Chia sẻ
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 107 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 22:48:53
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Bạch-Tuyết
C:1/27/2020; 43 xem
Xem lần cuối 10/15/2020 21:35:48
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 96 xem
Xem lần cuối 10/27/2020 5:29:39
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:2-3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/22/2020; 137 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 12:55:2
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 1; Thi-thiên 23; Thi-thiên 90; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2020; 118 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 22:50:58
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2020; 136 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 3:24:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:1/14/2020; 105 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 19:47:24
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/12/2020; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 12:59:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:30-31
M. Jeudi
C:1/9/2020; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 4:49:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm