VietChristian
VietChristian
svtk.net
1 Phi-e-rơ 2:4
VPNS
C:3/1/2022; P: 2/28/2022; 151 xem
Xem lần cuối 5/16/2022 4:26:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 30:1-2; Thi-thiên 127:3; Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2022; 80 xem
Xem lần cuối 5/15/2022 2:48:55
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Công-vụ các Sứ-đồ 16:31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/4/2022; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 8:15:22
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/2/2022; 122 xem
Xem lần cuối 5/18/2022 19:51:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24; 2 Ti-mô-thê 4:7-8
VPNS
C:2/1/2022; 192 xem
Xem lần cuối 5/20/2022 3:18:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 1:8; 1 Sa-mu-ên 12:14; Thi-thiên 128:1-2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/1/2022; 129 xem
Xem lần cuối 5/19/2022 9:4:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nhã-ca 2:11-13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2022; 98 xem
Xem lần cuối 5/8/2022 22:0:6
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:1/22/2022; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2022 11:21:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-8; Lu-ca 14:13
VPNS
C:1/4/2022; 223 xem
Xem lần cuối 5/19/2022 3:34:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:1-12; Giăng 10:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/2/2021; 151 xem
Xem lần cuối 5/11/2022 3:24:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm