VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 121:3-4; Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 4:13-15; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/21/2021; 38 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 11:50:39
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5,6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2021; 42 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 10:36:38
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/19/2021; 29 xem
Xem lần cuối 1/23/2021 9:16:4
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:22; Rô-ma 12:1; 1 Ti-mô-thê 2:9-10; 1 Phi-e-rơ 3:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 29 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 11:38:0
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7; Giăng 14:6; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 27 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 15:31:21
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:38-39; Công-vụ các Sứ-đồ 26:14-15; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/8/2020; 136 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 3:4:32
Đọc  Chia sẻ
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 2:57:28
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Bạch-Tuyết
C:1/27/2020; 53 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 0:33:41
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 116 xem
Xem lần cuối 1/7/2021 16:51:10
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:2-3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/22/2020; 170 xem
Xem lần cuối 1/21/2021 0:35:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm