VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:1-12; Giăng 10:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/2/2021; 47 xem
Xem lần cuối 5/13/2021 2:1:17
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:11-12,29; Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/17/2021; 81 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 9:34:34
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/15/2021; 141 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 17:31:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10; Rô-ma 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 100 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 8:55:58
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-27; Khải-huyền 19:7,9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 72 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 10:8:37
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:1/30/2021; 66 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 11:7:26
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5-6; Ma-thi-ơ 22:37-39; Giăng 4:24; Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/24/2021; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/12/2021 10:8:42
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121:3-4; Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 4:13-15; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/21/2021; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/16/2021 8:55:50
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:5,6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2021; 88 xem
Xem lần cuối 5/16/2021 8:55:47
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/19/2021; 54 xem
Xem lần cuối 5/12/2021 14:45:53
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm