VietChristian
VietChristian
nghe.app

Lu-ca 12:15-20; Cô-lô-se 3:16-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/13/2019; 68 xem
Xem lần cuối 9/12/2019 1:3:8
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23
M. Jeudi
C:2/6/2019; 100 xem
Xem lần cuối 8/31/2019 18:32:44
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 3:23-24
VPNS
C:2/1/2019; P: 1/31/2019; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 22:47:32
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:13-16; Ma-thi-ơ 6:33; 1 Ti-mô-thê 2:1-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/30/2019; 122 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:1:56
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:1/23/2019; 106 xem
Xem lần cuối 9/14/2019 19:51:44
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:6; Giăng 14:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 1:0:37
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 37:5; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/14/2019; 84 xem
Xem lần cuối 9/11/2019 1:22:52
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3
M. Jeudi
C:1/10/2019; 109 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 6:48:9
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:14-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2019; 140 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 1:20:43
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 8:1; Thi-thiên 147:4-5; Khải-huyền 1:17b-18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/3/2019; 123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 1:18:31
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm