VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Thi-thiên 19:14; 1 Cô-rinh-tô 10:31; 2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/27/2021; 247 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 23:45:34
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:39; Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; Rô-ma 9:19-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/21/2021; 245 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 21:24:2
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/18/2021; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 23:5:20
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 35:8; Giăng 14:6; Ga-la-ti 1:13-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/2/2021; 271 xem
Xem lần cuối 2/27/2024 21:28:31
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 212:2-7; Thi-thiên 16:11; Truyền-đạo 3:4; Ma-thi-ơ 25:21,23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/5/2020; 246 xem
Xem lần cuối 3/1/2024 22:49:52
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:2-7; Thi-thiên 16:11; Truyền-đạo 3:4; Ma-thi-ơ 25:21,23
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/18/2020; 240 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 9:53:58
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 84:4,7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 185 xem
Xem lần cuối 2/27/2024 9:47:34
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:34; Giăng 18:38; Phi-líp 2:15; 1 Ti-mô-thê 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/13/2020; 178 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 20:8:24
Đọc  Chia sẻ
Đa-ni-ên 12:3; Rô-ma 3:10; Phi-líp 4:9; 2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/2/2020; 217 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 21:15:49
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1,4; Giê-rê-mi 9:1; Ma-thi-ơ 25:20,30; Giăng 11:33-35; Khải-huyền 10,15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/29/2020; 223 xem
Xem lần cuối 2/28/2024 16:14:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm