VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Sáng-thế Ký 2:25; Thi-thiên 25:3; Giê-rê-mi 2:26-27; Rô-ma 1:16; Hê-bơ-rơ 11:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/7/2023; 130 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 2:51:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 21:23-24; Thi-thiên 22:16; Phi-líp 3:2; 2 Phi-e-rơ 2:21-22; Khải-huyền 22:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/29/2023; 186 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 2:51:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:7/26/2023; 106 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 16:46:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:30; Giăng 15:1-6; Rô-ma 8:1; Ê-phê-sô 1:3,7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/20/2023; 125 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 23:49:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:15-17; Giăng 8:32-36; 1 Cô-rinh-tô 6:20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/16/2023; 124 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 0:56:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 35:8; Ma-thi-ơ 22:23-33; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/8/2023; 134 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 13:26:13
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 42:5-6; Ê-sai 6:5; Ma-thi-ơ 23:27-28; Giăng 6:47; Khải-huyền 3:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/28/2023; 136 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 4:9:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:11-13; Thi-thiên 100:4-5; Thi-thiên 21:4
Bạch-Tuyết
C:6/10/2023; 121 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 3:32:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:27-29; 2 Cô-rinh-tô 5:21; Rô-ma 7:18-19; Gia-cơ 5:17-18; 2 Phi-e-rơ 2:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/3/2023; 139 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 18:30:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-suê 24:15; Gióp 1:5; Thi-thiên 78:4-7; Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/25/2023; 141 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 2:28:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm