VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 90 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 22:44:56
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 43:1b
Bạch-Tuyết
C:12/14/2019; 51 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 16:10:29
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:2-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/28/2019; 151 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 7:3:35
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 15:16; Ma-thi-ơ 7:24-27; Lu-ca 2:19; Mác 4:9; Khải-huyền 2:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/4/2019; 93 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 8:8:1
Đọc  Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:8; Ma-thi-ơ 7:28-29; Lu-ca 24:27; Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/27/2019; 129 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 0:44:9
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 199 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 22:46:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 4:6; 2 Phi-e-rơ 1:5-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/13/2019; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 23:12:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 14:12; Ê-sai 35:8,10; Giăng 14:5-6
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/8/2019; 175 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 4:28:38
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 3:7-8; Phi-líp 4:11-13; 1 Ti-mô-thê 6:6-8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/30/2019; 211 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 23:13:34
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/23/2019; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 2:42:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm