VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Bạch-Tuyết
C:9/11/2023; 142 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 22:58:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Các Quan Xét 11:39-39; Truyền-đạo 5:1-5; Rô-ma 4:20-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/9/2023; 194 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 22:28:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-18; 2 Ti-mô-thê 2:3-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/22/2023; 220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2024 22:28:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Đa-ni-ên 3:27; Ma-thi-ơ 5:13; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 10:38-39; 1 Cô-rinh-tô 15:22-28; Khải-huyền 3:7-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/13/2023; 286 xem
Xem lần cuối 6/17/2024 23:22:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:25; Thi-thiên 25:3; Giê-rê-mi 2:26-27; Rô-ma 1:16; Hê-bơ-rơ 11:16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/7/2023; 246 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 22:28:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Các Vua 21:23-24; Thi-thiên 22:16; Phi-líp 3:2; 2 Phi-e-rơ 2:21-22; Khải-huyền 22:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/29/2023; 268 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 3:28:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:7/26/2023; 159 xem
Xem lần cuối 6/15/2024 22:58:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:30; Giăng 15:1-6; Rô-ma 8:1; Ê-phê-sô 1:3,7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/20/2023; 219 xem
Xem lần cuối 6/19/2024 2:13:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:15-17; Giăng 8:32-36; 1 Cô-rinh-tô 6:20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/16/2023; 212 xem
Xem lần cuối 6/16/2024 22:28:53
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 35:8; Ma-thi-ơ 22:23-33; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/8/2023; 214 xem
Xem lần cuối 6/18/2024 11:36:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm