VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sự Bình An Và Quyền Năng Đi Chung Với Nhau

Joyce Meyer
C:2/15/2018; 138 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phải Tin Trước Khi Thấy

Hê-bơ-rơ 11:1
Rick Warren
C:2/15/2018; 156 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:41:54
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thất Vọng Ư? Hãy Hy Vọng

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 95 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Đúng Giờ

Ga-la-ti 6:9; Giăng 11
Rick Warren
C:2/8/2018; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 8:7:32
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chọn Đời Thay Vì Chọn Đạo

Thi-thiên 119:67
John Bevere
C:2/1/2018; 181 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:18:23
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

Thi-thiên 32:3-5; Thi-thiên 139:23-24; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:2/1/2018; 143 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 20:38:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lửa Ở Đâu?

1 Sa-mu-ên 13:1-6
Robert W. Carman
C:1/25/2018; 64 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 18:9:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Đáp Ứng Nhu Cầu Chúng Ta, Không Đáp Ứng Tham Vọng

Phi-líp 4:19; Thi-thiên 84:11
Rick Warren
C:1/25/2018; 131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:18:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khi Bạn Cầu Xin Điều Gì, Hãy Tin Chúa Sẽ Trả Lời

Mác 11:24; Hê-bơ-rơ 11:30
Rick Warren
C:1/19/2018; 160 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:18:35
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Ban Cho Đời Sống Của Bạn

Truyền-đạo 11:1-3; Ma-thi-ơ 10:39
Robert W. Carman
C:1/19/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 2:29:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm