VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Vững Tin Lúc Phán Xét

Hê-bơ-rơ 12:28; Rô-ma 12:2
John Bevere
C:3/22/2018; 82 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 11:6:37
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đối Xử Tốt Cho Những Ai Chống Đối

Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; 116 xem
Xem lần cuối 10/18/2018 18:59:1
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cõi Vĩnh Hằng Đặt Để Trong Tấm Lòng

Thi-thiên 14:7; Rô-ma 1:19; Công-vụ các Sứ-đồ 13:26
John Bevere
C:3/15/2018; 65 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 16:13:21
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời Cho Chúng Ta Một Đời Sống Phục Vụ

Ê-phê-sô 2:10; Mác 10:45; Rô-ma 6:13b; Công-vụ các Sứ-đồ 20:24
Rick Warren
C:3/15/2018; 77 xem
Xem lần cuối 10/8/2018 7:56:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi

Châm-ngôn 6:2
Ralph Mahoney
C:3/9/2018; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2018 10:16:55
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Tin Có Thể Dời Núi

Mác 11:22-24; Ma-thi-ơ 13:58
Rick Warren
C:3/9/2018; 84 xem
Xem lần cuối 10/4/2018 14:47:3
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cần Có Những Con Người Cầu Nguyện

Giăng 1:6; Ê-sai 9:5; Xuất Ê-díp-tô Ký 28:26
E. M. Bounds
C:3/2/2018; 83 xem
Xem lần cuối 10/9/2018 17:10:41
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Gia Tăng Bội Phần Những Gì Bạn Dâng Cho Ngài

Ma-la-chi 3:10; Lu-ca 18:29-30; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Rick Warren
C:3/1/2018; 107 xem
Xem lần cuối 10/19/2018 2:48:34
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Đã Viết Chương Cuối Cho Cuộc Đời Chúng Ta

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Rick Warren
C:2/23/2018; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 22:53:2
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Tìm Kiếm Chúa Trước Và Xây Khỏi Ràng Buộc Của Đời

1 Phi-e-rơ 1:3-4
Bill Bright
C:2/23/2018; 102 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 22:5:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 125  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm