VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Thăm Viếng Thiên Đàng

2 Cô-rinh-tô 12:1-4
John Bevere
C:5/31/2018; 79 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 2:12:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ba Rào Cản Tâm Linh Để Nghe Tiếng Chúa

Gia-cơ 1:21
Rick Warren
C:5/31/2018; 146 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:50:4
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Thắng Ma Quỉ

2 Cô-rinh-tô 10:4; Lu-ca 10:20
Reinhard Bonnke
C:5/24/2018; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:35:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tập Trung Thay Đổi Cuộc Sống

Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:22-24
Rick Warren
C:5/24/2018; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 17:58:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Thấy Như Là Ý Chúa

Sáng-thế Ký 27
Joyce Meyer
C:5/19/2018; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 18:19:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời Biết Nhu Cầu Chúng Ta

Ga-la-ti 6:9; Ma-thi-ơ 6:8; Ma-thi-ơ 10:40-42
Rick Warren
C:5/19/2018; 101 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tự Do Về Tài Chánh

Lu-ca 12:42-43; Lu-ca 16:10-11; Phi-líp 4:11
Bill Bright
C:5/10/2018; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 3:56:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tha Thứ Vì Bạn Được Tha Thứ

Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:5/10/2018; 100 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Những Nỗi Sợ Thông Thường

Ê-sai 41:10; Đa-ni-ên 3:6; Lu-ca 10:19; Phi-líp 4:10-13; 2 Cô-rinh-tô 1:3-4; Hê-bơ-rơ 13:5-6
Joyce Meyer
C:5/4/2018; 84 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 18:20:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chỉ Có Chúa Có Thể Cung Cấp

Rô-ma 8:32; Thi-thiên 23:1
Rick Warren
C:5/4/2018; 88 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 22:16:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm