VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 46:10; Mác 11:24
VPNS
C:6/1/2019; P: 5/29/2019; 46 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 21:18:12
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:5/1/2019; P: 4/27/2019; 61 xem
Xem lần cuối 6/12/2019 19:19:3
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 2:8-11; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:4/1/2019; P: 3/29/2019; 67 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2019 19:19:26
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 6:15-16; Ê-phê-sô 5:18b; Hê-bơ-rơ 11:32
VPNS
C:3/1/2019; P: 2/28/2019; 67 xem
Xem lần cuối 6/13/2019 9:25:34
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 3:23-24
VPNS
C:2/1/2019; P: 1/31/2019; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 14:43:16
Đọc  Chia sẻ
Giăng 6:27,30,68
VPNS
C:1/1/2019; P: 12/29/2018; 69 xem
Xem lần cuối 6/12/2019 19:22:55
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 89 xem
Xem lần cuối 6/17/2019 12:57:48
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 93 xem
Xem lần cuối 6/17/2019 13:22:59
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 24:1-13
VPNS
C:10/1/2018; P: 9/27/2018; 56 xem
Xem lần cuối 6/14/2019 2:41:44
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/12/2019 19:24:8
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm