VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 32:28
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/8/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3/13/2019 8:3:50
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/1/2019; 74 xem
Xem lần cuối 3/9/2019 3:5:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/23/2018; 37 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 8:23:5
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:7-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/22/2018; 44 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 3:13:27
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 29 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 18:44:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2018; 37 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:20:1
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/19/2018; 34 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:20:52
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/18/2018; 33 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 9:46:7
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3;
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/14/2018; 92 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:21:54
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:6-7
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2018; 38 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:22:34
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm