VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

YouTube

Lễ Tốt Nghiệp Của Trường Đại Học UUC 2016

UUCTV / uuc.edu
C:6/18/2016; P: 7/29/2016; 391 xem
Xem lần cuối 11/30/2020 17:24:44
Xem-YT  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/16/2013; 536 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:15
Xem  Chia sẻ
Lu-ca 10: 38-42
UUCTV / Giáo Sư Trần Nghị
C:6/9/2013; 603 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:19
Xem  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/2/2013; 546 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:22
Xem  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/26/2013; 548 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:26
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22
UUCTV / Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:5/19/2013; 631 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:24
Xem  Chia sẻ
Giăng 13:1-8
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:5/12/2013; 717 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:27
Xem  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:22-25
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/5/2013; 371 xem
Xem lần cuối 11/30/2020 0:33:43
Xem  Chia sẻ
Phi-líp 2:5
UUCTV / Mục Sư Nguyễn Mạnh Cường
C:4/28/2013; 630 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 11:22:33
Xem  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; ; Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16; Ê-phê-sô 4:1
UUCTV / Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2013; 475 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 15:36:31
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.