VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

UT / uuc.edu
C:6/18/2016; P: 7/29/2016; 287 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 5:13:38
Xem-YT  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UT / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/16/2013; 437 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 11:29:46
Xem  Chia sẻ
Lu-ca 10: 38-42
UT / Giáo Sư Trần Nghị
C:6/9/2013; 481 xem
Xem lần cuối 3/11/2019 21:10:12
Xem  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UT / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/2/2013; 454 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 10:49:32
Xem  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:12
UT / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/26/2013; 455 xem
Xem lần cuối 3/6/2019 14:0:44
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-22
UT / Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:5/19/2013; 517 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 8:41:39
Xem  Chia sẻ
Giăng 13:1-8
UT / Mục Sư Nguyễn Hữu Cương
C:5/12/2013; 621 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 4:51:35
Xem  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:22-25
UT / Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:5/5/2013; 279 xem
Xem lần cuối 3/12/2019 13:41:22
Xem  Chia sẻ
Phi-líp 2:5
UT / Mục Sư Nguyễn Mạnh Cường
C:4/28/2013; 535 xem
Xem lần cuối 3/1/2019 19:11:39
Xem  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; ; Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16; Ê-phê-sô 4:1
UT / Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/21/2013; 373 xem
Xem lần cuối 2/27/2019 9:0:45
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.