VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Lời Nói Xưng Tội, Ăn Năn

Công-vụ các Sứ-đồ 3:19; Công-vụ các Sứ-đồ 17:30; 2 Cô-rinh-tô 7:10; 1 Giăng 1:9
VPNS
C:5/17/2012; 1851 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 3, Công-vụ các Sứ-đồ 17, 2 Cô-rinh-tô 7, 1 Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 3, Công-vụ các Sứ-đồ 17, 2 Cô-rinh-tô 7, 1 Giăng 1.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net