VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Mác 11:7-11
VPNS
C:4/5/2020; P: 4/4/2020; 303 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.49 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
VPNS
C:12/5/1998; 521 xem
Xem lần cuối 31.67 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-3
VPNS
C:4/3/2020; P: 4/2/2020; 458 xem 2 lưu
Xem lần cuối 32.16 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
VPNS
C:11/18/2001; 479 xem
Xem lần cuối 32.71 phút
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-4
VPNS
C:3/9/1996; 751 xem
Xem lần cuối 32.99 phút
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 9:7-12
VPNS
C:1/27/1994; 490 xem
Xem lần cuối 33.02 phút
Đọc  Chia sẻ
Mác 12:28-34
VPNS
C:4/7/2020; P: 4/6/2020; 52 xem
Xem lần cuối 34.56 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Sáng-thế Ký 2:1-4; Ê-phê-sô 4:18
VPNS
C:6/5/2008; 2094 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.21 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 775 xem
Xem lần cuối 35.34 phút
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7
VPNS
C:1/20/2012; 1105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 35.51 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 83  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app