VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

TRUYỀN GIÁO

2020/01/15: Theo bảng báo cáo của nhóm Open Door, đã có khoảng 90 tín hữu bị mưu sát trong khoảng thời gian năm tháng qua. Xin cầu nguyện cho sự cung cấp và sự an ủi dành cho trẻ em và người già còn sống sót lại.

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2020/01/15: – Ðức. HT Berlin độc lập, MS Nguyễn Ðức Hòa. Xin Chúa thêm sức khỏe cho MS Hòa. Cảm tạ Chúa dù ông đã hưu hạ nhưng vẫn tiếp tục chăm lo và gầy dựng HT. Xin Chúa tiếp tục thêm ơn sức trên ông bà MS Hòa, và con cái Chúa để công việc Ngài tại đây được phát triển càng hơn. HT Berlin thuộc HTTLVN Âu châu, MS Lê Khánh Dương, TĐ Tabitha Phượng Vajen PT. Xin Chúa thêm ơn trên quý đầy tớ Ngài trong việc chăm lo và gầy dựng HT, cho con cái Chúa được vững vàng trong đức tin.

Xem Thêm109,661
146,505,722