VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

2020/03/26: – Cam-bốt. Ðồng bào chúng ta sinh sống tại đây khá đông, đời sống nghèo khó và phức tạp. Xin Chúa thăm viếng các CT truyền giáo tại Cam-bốt, cho có sự phối hợp giữa các cơ quan truyền giáo hầu đạt kết quả tốt; xin Chúa cho nhiều đồng bào tiếp nhận Chúa và giúp họ đứng vững trong đức tin.

Xem Thêm115,791
153,050,188