VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cầu Nguyện


2020/07/01: – Xin tiếp tục cầu nguyện đặc biệt cho tình hình kinh tế và đời sống của tôi con Chúa được ổn định sau trận đại dịch Covid–19. Mặc dù các Hội Ðồng phải đình hoãn vì đại dịch nhưng xin chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh thần yêu mến Chúa và thấy được khải tượng của tôi con Chúa qua Lời Ngài hầu tích cực rao truyền đạo Chúa và xây dựng HT sống mạnh.

Xem Thêm124,353
162,208,091