VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 16 | Giê-rê-mi 17 | Giê-rê-mi 18 | Ai Ca

Giê-rê-mi 17:7-8

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Phước cho người tin cậy CHÚA, Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình. 8 Người ấy giống như cây trồng gần nước, Đâm rễ bên dòng sông, Không sợ nắng hạ đến, Lá vẫn xanh tươi, Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo, Không ngừng ra trái.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn