VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 15 | Sáng Thế 16 | Sáng Thế 17 | Xuất Hành

Sáng Thế 16:13

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 A-ga gọi CHÚA, Đấng phán dạy nàng là "Đức Chúa Trời thấy rõ," vì nàng nói: "Bây giờ, tôi đã thấy Chúa là Đấng đoái xem tôi!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn