VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 15 | Sáng Thế 16 | Sáng Thế 17 | Xuất Hành

Sáng Thế 16:7-16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Thiên sứ của CHÚA gặp A-ga bên suối giữa sa mạc, trên đường đi Shu-rơ, 8 và hỏi: "Này A-ga, đầy tớ của Sa-rai, chị từ đâu đến đây, và chị định đi đâu?" Nàng đáp: "Tôi đi trốn Sa-rai, bà chủ tôi!" 9 Thiên sứ của CHÚA bảo: "Chị hãy về với bà chủ và chịu phục dưới tay bà đi." 10 Thiên sứ của CHÚA lại nói: "Ta sẽ làm cho dòng dõi chị gia tăng đông đảo đến nỗi không ai đếm được. 11 Chị đang có thai và sẽ sinh con trai, chị hãy đặt tên cho nó là Ích-maên, vì CHÚA đã đoái thương cảnh khốn khổ của chị. 12 Con trai chị sẽ như một con lừa rừng, cánh tay nó sẽ chống mọi người và mọi người chống lại nó, và nó sẽ sống đối nghịch với tất cả anh em nó." 13 A-ga gọi CHÚA, Đấng phán dạy nàng là "Đức Chúa Trời thấy rõ," vì nàng nói: "Bây giờ, tôi đã thấy Chúa là Đấng đoái xem tôi!" 14 Vì thế, nàng đặt tên suối nước là "Bê-la-cha-roi." Dòng suối ấy chảy giữa Ca-đê và Bê-rết. 15 Nàng sinh cho Áp-ram một con trai, ông đặt tên con là Ích-ma-ên. 16 Áp-ram đã được tám mươi sáu tuổi khi A-ga sinh Ích-ma-ên cho ông.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn