VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 115 | Thánh Thi 116 | Thánh Thi 117 | Châm Ngôn

Thánh Thi 116:12-13

116 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Tôi sẽ lấy gì đền đáp CHÚA Về mọi ơn lành Ngài ban cho tôi? 13 Tôi sẽ nâng chén cứu rỗi lên, Và cầu khẩn danh CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn