VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 18 | Lu-ca 19 | Lu-ca 20 | Giăng

Lu-ca 19:28-40

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

28 Dạy xong những điều ấy, Đức Giê-su dẫn đầu đoàn dân đi lên Giê-ru-sa-lem. 29 Khi đến gần làng Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, bên núi Ô-liu, Ngài sai hai môn đệ đi, và dặn rằng: 30 "Các con hãy vào làng trước mặt, sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó, chưa từng có ai cưỡi. Hãy mở dây dắt nó về đây. 31 Nếu ai hỏi: "Tại sao các anh mở lừa ra?’ các con cứ đáp: "Vì Chúa cần nó.’" 32 Các môn đệ ấyg ra đi, gặp đúng như điều Ngài đã báo trước. 33 Khi họ đang tháo lừa con, các người chủ nó hỏi: "Tại sao các anh tháo lừa con ra?" 34 Họ đáp: "Vì Chúa cần nó!" 35 Họ dắt lừa con về cho Đức Giê-su, phủ áo mình trên lưng lừa, rồi đỡ Ngài lên cưỡi. 36 Ngài cưỡi lừa đi, nhiều người trải áo mình ra trên đường. 37 Lúc đến gần sườn núi Ô-liu, cả đoàn môn đệ đông đảo đều mừng rỡ lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời về những việc quyền năng họ đã được chứng kiến. Họ tung hô: 38 "Phước cho Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, Bình an trên trời, vinh quang trên các nơi chí cao!" 39 Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói: "Thưa Thầy, xin quở trách các môn đệ Thầy!" 40 Chúa đáp: "Ta bảo cho các người biết: Nếu họ nín lặng thì đá sẽ tung hô!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn