VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 21 | Lu-ca 22 | Lu-ca 23 | Giăng

Lu-ca 22:31-34

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

31 Si-môn, Si-môn, này Sa-tan đòi sàng sảy hết thảy các con như lúa mì, 32 nhưng chính Ta đã cầu nguyện cho con để đức tin con không bị lung lạc; khi con hồi phục, hãy làm cho anh em mình vững mạnh." 33 Phê-rơ thưa: "Lạy Chúa, con sẵn lòng theo Chúa, đồng tù đồng chết!" 34 Nhưng Ngài đáp: "Phê-rơ ơi, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn