VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 3 | Lu-ca 4 | Lu-ca 5 | Giăng

Lu-ca 4:18-19

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

18 "Thần Chúa ngự trên Ta vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát, 19 và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn