VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Mác | Lu-ca 6 | Lu-ca 7 | Lu-ca 8 | Giăng

Lu-ca 7

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sau khi giảng dạy cho dân chúng nghe xong tất cả những lời ấy, Đức Giê-su vào thành Ca-pha-na-um. 2 Một đội trưởng có người đầy tớ mà ông rất thương đang đau nặng gần chết. 3 Khi viên đội trưởng nghe nói về Đức Giê-su, ông phái các trưởng lão Do Thái đi gặp Ngài và xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. 4 Các trưởng lão đến gặp Đức Giê-su, nài xin Ngài: "Đội trưởng đáng được Thầy giúp, 5 vì ông ấy thương dân ta và đã xây cất hội đường cho chúng ta." 6 Đức Giê-su đi với họ. Khi Ngài đi gần tới nhà, viên đội trưởng nhờ mấy người bạn đến thưa với Ngài: "Thưa Thầy, xin khỏi phiền Thầy như thế, tôi không xứng đáng để rước Thầy vào nhà. 7 Bởi thế tôi tự thấy mình không xứng đáng đến gặp Thầy. Xin Thầy chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính tôi ở dưới quyền người khác; tôi cũng có các binh sĩ dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: "Đi!’ thì nó đi, bảo tên kia: "Đến!’ thì nó đến và bảo đầy tớ tôi: "Làm việc này!’ thì nó làm." 9 Nghe lời ấy, Đức Giê-su ngạc nhiên, quay lại bảo đoàn dân đang theo Ngài: "Ta cho các người biết, ngay giữa dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không tìm thấy đức tin nào như thế!" 10 Khi những người được đội trưởng sai đi quay về nhà; thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi. 11 Hôm sau, Ngài đi vào một thành tên là Na-in; các môn đệ và một đoàn dân đông đi theo Ngài. 12 Khi đến gần cổng thành, gặp đám tang người con duy nhất của một bà góa. Nhiều người trong thành cùng đi đưa đám với bà. 13 Thấy bà, Chúa động lòng thương xót, bảo: "Đừng khóc nữa!" 14 Ngài đến gần, sờ quan tài, những người khiêng liền dừng lại. Ngài bảo: "Hỡi cậu trai trẻ, Ta truyền cho con hãy chổi dậy!" 15 Người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Ngài giao cậu lại cho mẹ. 16 Tất cả dân chúng đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời rằng: "Một tiên tri lớn đã được dấy lên giữa chúng ta! Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài!" 17 Lời này loan ra khắp miền Giu-đê và cả các vùng phụ cận. 18 Các môn đệ của Giăng báo cho ông biết mọi việc này. 19 Giăng gọi hai môn đệ, sai đi gặp Chúa mà hỏi: "Chúa chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?" 20 Họ đến thưa với Ngài: "Giăng Báp-tít sai chúng tôi đến hỏi Thầy: "Thầy chính là Đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?’" 21 Trong lúc đó,h Ngài chữa lành nhiều người bệnh hoạn, đau yếu, bị tà linh ám và cho những người mù lòa thấy được. 22 Ngài đáp: "Các con hãy về báo cáo cho Giăng những việc các con đã nghe và thấy. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại và kẻ nghèo được truyền giảng Phúc Âm. 23 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta!" 24 Sau khi các sứ giả của Giăng ra về, Đức Giê-su nói về Giăng cho dân chúng: "Các người đi vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay? 25 Thế các người đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 26 Thế các người đi xem gì nữa? Một vị tiên tri của Chúa? Phải, Ta bảo các ngươi, một vị cao trọng hơn tiên tri nữa. 27 Đây là lời Thánh Kinh viết về người: "Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con; Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’ 28 "Thật Ta bảo các con, giữa vòng loài người không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn ông ta." 29 Toàn thể những người đã chịu báp-tem bởi Giăng, nghe lời Ngài dạy — kể cả những kẻ thu thuế — đều nhìn nhận đường lối của Đức Chúa Trời là công chính. 30 Nhưng các người Pha ri-si và chuyên gia kinh luật vì không nhận phép báp-tem của Giăng đã khước từ ý định của Đức Chúa Trời cho họ. 31 "Ta có thể ví người của thế hệ này sao đây? Họ giống ai? 32 Họ giống trẻ con ngồi nơi phố chợ réo gọi nhau: Bọn tao thổi sáo mà sao bọn bay không nhảy múa! Bọn tao hát nhạc buồn mà sao bọn bay không khóc lóc kêu than?" 33 Giăng Báp-tít đến, kiêng ăn cữ rượu, các người bảo: "Ông ấy bị quỷ ám!’ 34 Con Người đến ăn, uống, các người lại bảo: "Kìa, người này ham ăn mê uống, kết bạn với bọn thu thuế và người tội lỗi!’ 35 Nhưng sự khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh." 36 Một người Pha-ri-si mời Ngài ăn; Ngài đến nhà ông và ngồi vào bàn ăn. 37 Trong thành ấy có một người đàn bà trụy lạc.Biết Ngài đang ngồi ăn trong nhà người Pha-ri-si, nàng đem theo một lọ bạch ngọc đựng dầu thơm, 38 đến đứng phía sau bên chân Ngài mà khóc; khi nước mắt rơi ướt chân Ngài, nàng lấy tóc mình lau và hôn chân Ngài rồi xức dầu thơm lên. 39 Người Pha-ri-si mời Ngài thấy thế, thầm nghĩ: "Nếu người này thật là tiên tri của Chúa, hẳn đã biết người đàn bà đang đụng đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là người trụy lạc." 40 Đức Giê-su trả lời Si-môn: "Si-môn ơi, Ta có một điều cần nói với con!" Si-môn đáp: "Thưa Thầy, xin Thầy cứ dạy!" 41 Ngài bảo: "Người chủ nợ kia có hai con nợ. Người này mắc nợ năm trăm đồng đê-na-ri; người kia năm chục. 42 Hai người đều không có tiền trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai thương mến chủ nợ hơn? 43 Si-môn thưa: "Tôi nghĩ là người được tha món nợ lớn hơn!" Chúa khen: "Con nói đúng lắm!" 44 Ngài quay lại phía người đàn bà và bảo Si-môn: "Con thấy chị này không? Ta vào nhà con, con không cho Ta nước rửa chân. Nhưng chị này đổ nước mắt thấm ướt chân Ta rồi lấy tóc mà lau. 45 Con không hôn chào Ta, nhưng từ khi Ta vào đây chị này đã hôn chân Ta không ngớt. 46 Con không xức dầu cho đầu Ta, nhưng chị này lấy dầu thơm xức chân Ta. 47 Vậy nên, Ta bảo cho con biết: Dù tội lỗi chị này nhiều lắm, nhưng đã được tha thứ hết, nên chị yêu mến nhiều. Ai được tha thứ ít thì yêu mến ít." 48 Ngài bèn bảo người đàn bà: "Tội lỗi con đã được tha." 49 Các khách dự tiệc hỏi nhau: "Ông này là ai mà tha tội được?" 50 Nhưng Ngài lại bảo người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con! Hãy đi bình an!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn