VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 3 | I Ti-mô-thê 4 | I Ti-mô-thê 5 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 4:16

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

16 Hãy cẩn trọng về bản thân con và sự dạy dỗ của con, bền chí trong điều đó; làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn