VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 1 | Hê-bơ-rơ 2 | Hê-bơ-rơ 3 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, ta càng phải lưu ý hơn nữa đến những điều ta đã nghe, để khỏi bị trôi lạc. 2 Vì nếu sứ điệp của các thiên sứ đã vững chắc và mỗi kẻ phạm pháp, bất tuân đều bị trừng phạt công minh, 3 thì ta làm sao thoát khỏi nếu ta coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế? Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta. 4 Đức Chúa Trời cùng xác chứng bằng các dấu lạ, phép mầu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ Thánh Linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình. Đấng Đem Chúng Ta Vào Sự Cứu Rỗi 5 Vì Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta nói đây dưới quyền các thiên sứ, nhưng một câu trong Thánh Kinh đã chứng quyết rằng: 6 "Loài người là gì mà Chúa nhớ đến" hoặc "Con loài người là chi mà Chúa lưu ý. 7 Chúa đặt con người thấp hơn các thiên sứ một tí. Chúa đội cho con người mão hoa vinh quang, danh dự 8 và đặt mọi vật dưới chân người." Khi đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời không chừa gì cả. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy con người khắc phục vạn vật. 9 Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một tí, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời Ngài chết thay cho mọi người. 10 Vì Đức Chúa Trời là cứu cánh và nguồn gốc của vạn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã hành động thật đúng là khiến Đấng Tiên Phong của sự cứu rỗi họ được hoàn hảo qua các thống khổ. 11 Cả Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em, 12 Ngài phán: "Con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con. Giữa hội chúng, Con sẽ ca ngợi Chúa: 13 "Ta sẽ tin cậy Ngài.’" và "Tôi đây, với con cái Đức Chúa Trời ban cho tôi." 14 Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương 15 và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời. 16 Dĩ nhiên, Ngài không giúp đỡ các thiên sứ nhưng giúp đỡ dòng dõi Áp-ra-ham. 17 Vì lý do đó, Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi mặt để làm vị thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời để đền tội cho dân chúng. 18 Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn