VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 4:11

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

11 Vậy, chúng ta hãy gắng sức vào sự an nghỉ đó, để không một ai sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng phục.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn