VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 3 | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 4:15

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể thông cảm sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị tế lễ này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không phạm tội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn