VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5:10

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Và Đức Chúa Trời của mọi ơn phước, là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi anh chị em và làm cho anh chị em mạnh mẽ, vững vàng và không lay chuyển.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn