VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5:7

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn