VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5:8

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn