VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | I Phê-rơ 4 | I Phê-rơ 5 | II Phê-rơ

I Phê-rơ 5:8-11

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. 9 Hãy chống cự nó, đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ nạn trong thế gian. 10 Và Đức Chúa Trời của mọi ơn phước, là Đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi anh chị em và làm cho anh chị em mạnh mẽ, vững vàng và không lay chuyển. 11 Quyền năng thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn