VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

20 Thương

Ga-la-ti 5:22; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Rô-ma 12:11-12; 1 Ti-mô-thê 6:6; Ê-phê-sô 5:16
Tiểu Minh Ngọc
C:2/12/2020; P: 2/13/2020; 146 xem
Xem lần cuối 1.66 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Ga-la-ti 5, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Rô-ma 12, 1 Ti-mô-thê 6, Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5, Rô-ma 12, 1 Ti-mô-thê 6, Ê-phê-sô 5.

Tình Yêu, Sống Đạo, Hạnh Phúc.

Trang Chủ | Vườn Thơ