VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tự Do Và Phục Sinh

Giăng 8:36
Thanh Hữu
C:4/22/2017; 17 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 18:47:33
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Phục Sinh Nước Mắt Thăng Hoa

Giăng 20:15
Thanh Hữu
C:4/11/2017; 64 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 17:20:33
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Sao Ngài Lìa Bỏ Con

Ma-thi-ơ 27:46
Thanh Hữu
C:4/6/2017; 38 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 17:30:47
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Khi Chúa Vào Thuyền

Lu-ca 5:5-6
Thanh Hữu
C:3/30/2017; 33 xem
Xem lần cuối 4/21/2017 17:12:29
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tiếng Gà Gáy

Lu-ca 22:61
Thanh Hữu
C:3/23/2017; 60 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 13:28:40
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Giàu Hay Nghèo

Thanh Hữu
C:3/17/2017; 71 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 10:47:21
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Tạm Cư Tị Nạn

1 Phi-e-rơ 2:11
Thanh Hữu
C:3/10/2017; 48 xem
Xem lần cuối 4/25/2017 4:21:50
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Mở Mắt

2 Các Vua 6:17
Thanh Hữu
C:3/3/2017; 56 xem
Xem lần cuối 4/26/2017 3:54:10
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Dùng Bạn

Thanh Hữu
C:2/23/2017; 63 xem
Xem lần cuối 4/21/2017 17:8:13
Đọc  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhiều Lần

2 Cô-rinh-tô 11:26; 2 Cô-rinh-tô 11:31
Thanh Hữu
C:2/16/2017; 35 xem
Xem lần cuối 4/16/2017 4:27:57
Đọc  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ