VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bình Tú Ngọc
C:2/14/2019; 19 xem
Xem lần cuối 53.86 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:38-44
Thanh Hữu
C:2/14/2019; 18 xem
Xem lần cuối 55.96 phút
Đọc  Chia sẻ
Nguyễn Hoàng Yến
C:2/6/2019; 39 xem
Xem lần cuối 2/11/2019 14:29:45
Đọc  Chia sẻ
Giáp Văn Ly
C:2/3/2019; 43 xem
Xem lần cuối 2/12/2019 20:17:20
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16; Khải-huyền 2:4-5
Tiểu Minh Ngọc
C:1/26/2019; 80 xem
Xem lần cuối 2/12/2019 13:39:49
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 134:3; 2 Phi-e-rơ 1:2; Giu-đe 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/23/2019; 78 xem
Xem lần cuối 2/9/2019 12:7:29
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 21:5; Giăng 14:31; Ê-phê-sô 5:2,25
Hoa Phụng Tiên
C:1/24/2019; 22 xem
Xem lần cuối 1/29/2019 16:20:56
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 2:10
Hoa Phụng Tiên
C:1/25/2019; 25 xem
Xem lần cuối 1/31/2019 21:4:8
Đọc  Chia sẻ
Võ Anh Đào
C:2/5/2019; 39 xem
Xem lần cuối 2/15/2019 19:19:30
Đọc  Chia sẻ
Nguyễn Thiện Nhân
C:1/26/2019; 42 xem
Xem lần cuối 2/6/2019 14:41:47
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 258  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ