VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 37:1-9
Hoa Phụng Tiên
C:1/14/2019; 8 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 17:42:22
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Có Những Con Đường

Châm-ngôn 1:15; Châm-ngôn 4:14; Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 25 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 9:51:40
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Danh Chúa Vĩ Đại

Ma-la-chi 1:11
Thanh Hữu
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 22 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 9:24:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Ngài

Thi-thiên 63:1-8
Hoa Phụng Tiên
C:1/10/2019; 25 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 22:37:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Nhau

Giăng 13:35
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; P: 1/8/2019; 30 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 2:35:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Vọng Nguyện Cầu

Ê-phê-sô 6:18
Hoa Phụng Tiên
C:1/8/2019; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 2:41:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Christ - Tiệc Vượt Qua, Tiệc Không Men

Xuất Ê-díp-tô Ký 12; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-15; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:7; 1 Cô-rinh-tô 5:7
Hoa Phụng Tiên
C:1/4/2018; P: 1/4/2019; 21 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 2:41:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thời Điểm Của Chúa

Giăng 11:6
Thanh Hữu
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 43 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 2:41:55
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hết Sức Hòa Thuận

Rô-ma 12:18
Tiểu Minh Ngọc
C:1/3/2018; P: 1/3/2019; 22 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 6:49:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Đến Làm Ta Lại Nhớ Nhà

Bình Tú Ngọc
C:12/29/2018; 34 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 5:46:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ