VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Si-ôn Đẹp Biết Bao

Thi-thiên 48:1-13
Hoa Phụng Tiên
C:11/4/2018; 12 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:36
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Ô-sê 13:3
Thanh Hữu
C:11/1/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:53:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sao Mai

Khải-huyền 22:16; 2 Phi-e-rơ 1:19
Hoa Phụng Tiên
C:10/31/2018; 17 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:11:45
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đền Thờ

1 Cô-rinh-tô 3:16; Ê-phê-sô 5:2; Hê-bơ-rơ 4:16; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; Châm-ngôn 8:33
Tiểu Minh Ngọc
C:10/30/2018; 25 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cứu Chúa - Con Người

Hoa Phụng Tiên
C:10/30/2018; 12 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Em Ao Ước

Ma-thi-ơ 9:28
Thanh Hữu
C:10/26/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:53:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quấy Rầy

Hoa Phụng Tiên
C:10/25/2018; 16 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lý Do Để Sống

Thi-thiên 139:13; Thi-thiên 36:9; Thi-thiên 56:13
Tiểu Minh Ngọc
C:10/25/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 3:11:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Phượng Hoàng Chăm Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:11; Rô-ma 8:28
Hoa Phụng Tiên
C:10/22/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tha Lỗi Cho Nhau

Ma-thi-ơ 6:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/19/2018; 43 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:20
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ